Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy „na Start”?

Nowy program mieszkaniowy na Start zastąpi kredyty 2% oraz rodzinne kredyty mieszkaniowe, oferując finansowe wsparcie w postaci dopłat do rat. Priorytetem będą gospodarstwa domowe z wieloma osobami, zwłaszcza rodziny z dziećmi.

Celem jest wprowadzenie nowych regulacji, będących kluczowym elementem strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, do drugiej połowy 2024 roku. Kredyt mieszkaniowy na Start”, z dopłatami do rat, będzie dostępny do końca 2027 roku dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie.

Również rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły skorzystać z tego programu, nawet jeśli nieruchomość nie jest ich pierwszą. Dodatkowo, będzie możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu przez BGK, czyli gwarancji wkładu własnego.

Program zostanie rozszerzony o kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby korzystające z tych form sfinansowania nie będą już musiały polegać jedynie na własnych oszczędnościach lub drogich kredytach konsumenckich. Dzięki gwarancjom BGK oraz dopłatom, kredyty te będą mniej ryzykowne dla banków i mogą być udzielane z niższym oprocentowaniem, zbliżonym do oprocentowania kredytów hipotecznych.

Dzięki tym działaniom, osoby korzystające z zasobów społecznego i spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego będą miały preferencyjny instrument wsparcia do pokrycia swoich wydatków mieszkaniowych.
Jest to jedna z wielu inicjatyw mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego.

Przepisy dotyczące kredytu mieszkaniowego „na Start ” zakładają, że Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji wkładu własnego w wysokości 20 proc. wartości nieruchomości, jednak nie więcej niż 100 tys. zł, co oznacza zabezpieczenie spłaty kredytu na rzecz banku.

Kto może wziąć udział w programie?

1) Warunki uzyskania kredytu mieszkaniowego na Start obejmują osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia i starają się o kredyt jako single.
Dwuosobowe gospodarstwa nie mają limitu wieku, czyli matka samodzielnie wychowująca dziecko lub para mogą przekroczyć 35 rok życia.

2) Ponadto kredytobiorcy nie mogą posiadać lub nie mogli posiadać wcześniej mieszkania, chyba że był to udział do 50 proc. w prawie własności lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, odziedziczony lub otrzymany w darowiźnie.

3) Posiadanie jednego mieszkania jest dopuszczalne, ale w gospodarstwie domowym musi być co najmniej troje dzieci.

4) Kredyt mieszkaniowy „na Start”może być udzielony dwóm osobom, niezależnie od ich stosunku prawnego, pod warunkiem wspólnego nabycia nieruchomości w ramach współwłasności lub w podziale 50/50.

Zasada ta eliminuje sytuację, w której dodatkowa osoba jest dołączana do umowy kredytowej w celu zwiększenia zdolności kredytowej i uzyskania lepszych warunków finansowania.

Oprocentowanie kredytu „na start”

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego „na Start” oraz dostępne dopłaty do rat kredytu będą uzależnione od daty udzielenia kredytu. Kredyty hipoteczne w tym programie będą udzielane wyłącznie do końca 2027 roku, a dopłaty do nich będą trwały 10 lat od udzielenia kredytu.

Natomiast dopłaty do rat kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej będą utrzymywane bezterminowo.
Wysokość dopłat do kredytu będzie zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu według następujących stawek:
– 1,5 proc. dla gospodarstwa domowego bez dzieci,
– 1 proc. dla gospodarstwa z jednym dzieckiem,
– 0,5 proc. dla gospodarstwa z dwójką dzieci,
– 0 proc. dla gospodarstwa z trójką lub więcej dzieci oraz dla większych gospodarstw domowych.

Kryterium dochodowe w programie kredytu mieszkaniowego „na Start „ będzie uzależnione od liczby członków gospodarstwa domowego oraz rocznego dochodu, który nie może przekroczyć 120 000 zł brutto. Limit dochodowy będzie wynosił:
– 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 13 tys. zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
– 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
– 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego lub większego gospodarstwa domowego,
– 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego lub większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów dochodowych nie wyklucza z programu, jednak dopłaty będą pomniejszane proporcjonalnie do przekroczenia. Dla gospodarstw domowych, które przekroczą limit, dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy za każdy złotówkę przekroczenia dla jednoosobowego gospodarstwa, oraz o 25 groszy dla dwuosobowych i większych gospodarstw domowych.

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym „na Start”

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.
W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.
Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego. Jednak w takim przypadku, wysokość dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia.

Celem przepisu jest to, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Wysokość kredytu mieszkaniowego „na Start”

Wysokość kredytu mieszkaniowego „na Start” nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:
– 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
– 400 tys. zł przy dwóch osobach,
– 450 tys. zł przy trzech osobach,
– 500 tys. zł przy czterech osobach,
– 600 tys. zł przy pięciu osobach.

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. (tj. wyższą niż 450 tys. zł), uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł.
Jeśli kredyt jest udzielany dwóm osobom i jedna z nich wycofa się w trakcie spłaty kredytu (zgodnie z decyzją banku po przeanalizowaniu zdolności kredytowej pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona z uwzględnieniem nowej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ten mechanizm ma zapobiec fałszywemu dodawaniu osób do umowy kredytu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jeden z kredytobiorców zmarł.

Dodatkowo, jeśli mieszkanie jest kupowane w mieście na prawach powiatu będącym stolicą województwa, gdzie wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest co najmniej o 25 proc. wyższa niż ogólnokrajowa wartość, podane kwoty będą zwiększone o 10 proc. Dla Warszawy, gdzie wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu jest wyższa o co najmniej 50 proc., podane kwoty będą jeszcze bardziej podniesione o 20 proc. Takie dostosowanie pozwoli mieszkańcom tych miast na zakup mieszkania z nowym kredytem przy zachowaniu konkurencyjności na rynku.

Inne zmiany dotyczące bezpiecznego kredytu oprocentowanego na poziomie 2 proc. to:

– Dodanie przepisu o utracie prawa do dopłat do rat kredytu w przypadku wynajęcia mieszkania nabytego przy udziale środków kredytu mieszkaniowego „na Start ” po przeprowadzeniu się do małżonka.

– Dopuszczenie do ubiegania się o kredyt osób, które posiadały udział większy niż 50 proc. w nieruchomości mieszkalnej, odziedziczonej lub nabytej w drodze darowizny i zbyły ją nieodpłatnie.

– Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, posiadające nieruchomość mieszkalną, w odniesieniu do której organ wydał decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu oraz uporządkowanie terenu, określając terminy przystąpienia do prac i ich zakończenia (zgodnie z art. 67 ustawy Prawo budowlane).

– Umożliwienie ubiegania się o kredyt przez osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera (dotyczy to jedynie umowy kredytowej, a nie własności mieszkania).

– Umożliwienie ubiegania się o kredyt w sytuacji rozwiązania umowy kredytowej przed uruchomieniem środków – precyzowanie obowiązujących przepisów.
Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem takiego kredytu, serdecznie zapraszam do kontaktu – zbadamy, czy spełniasz warunki jego otrzymania.