Podstawowym pytaniem, które klienci zadają na pierwszym spotkaniu z ekspertem finansowym jest sprawa zdolności kredytowej. Najczęściej interesuje ich to, czy w ogóle mają zdolność kredytową i w jakiej wysokości. Czym jest zdolność kredytowa i jak bank ją wylicza?

Zdolność kredytowa – czym jest?

Według definicji BIK jest to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie. Ubierając ją w potoczne słowa, można uznać, że dla banku istotne będzie, aby wysokość miesięcznej raty wraz z innymi stałymi zobowiązaniami bankowymi i pozabankowymi nie przekraczała określonej części dochodu na gospodarstwo domowe (standardowo mieści się to w granicach 40-65% dochodu).

Zdolność kredytowa – co na nią jeszcze wpływa?

Oprócz relacji rata vs dochód, istotne będą również wszelkie dane demograficzne jak np. ilość osób w gospodarstwie domowym (dla niektórych banków istotne jest także, czy jesteśmy
w związku małżeńskim czy związku partnerskim), liczba osób na utrzymaniu, czy wiek najstarszego kredytobiorcy, którego dochód jest brany pod uwagę.

W dalszej części istotne jest źródło dochodu. Wyróżniamy następujące źródła zarobkowania:

  • indywidualna działalność gospodarcza (dla banku istotna jest także forma jej rozliczeń z US);
  • umowa o pracę;
  • umowa zlecenie i o dzieło;
  • inne formy zarobkowania np. najem, powołanie, dochody ze spółki komandytowej.

Dla prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej istotne jest, aby w pierwszej kolejności określić następujące elementy:

  • źródła i wysokość wszystkich dochodów kredytobiorców, które mogą być zaakceptowane przez bank;
  • wysokość posiadanych zobowiązań kredytowych (kredyty gotówkowe, ratalne, hipoteczne, limity w koncie ROR, limity w karcie kredytowej);
  • orientacyjną wysokość raty wnioskowanego kredytu.

Co istotne, zobowiązania zaciągnięte na firmę (w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej) również będą stanowiły obciążenie budżetu domowego i muszą być uwzględnione w kalkulacji do zdolności kredytowej.

Mając wszystkie te dane jesteśmy w stanie niemal w 100% określić maksymalną kwotę kredytu, jaką klient może zaciągnąć, w związku z planowaną inwestycją.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Można pomyśleć o poprawieniu analizowanych wskaźników i przystąpieniu do kredytu w późniejszym czasie. Aby polepszyć swoją wiarygodność kredytową dla banku można np.

  • zaplanować spłatę niektórych posiadanych zobowiązań przed zaciągnięciem nowego kredytu (w większości banków wystarczy zadeklarować taką gotowość, aby móc procesować wniosek);
  • znaleźć współkredytobiorcę, którym mogą być np. partner, brat, siostra, rodzice (z zastrzeżeniem, że wiek rodziców będzie wpływał na maksymalny okres kredytowania i ich udział w kredycie będzie powodował wzrost potencjalnej raty zaciąganego kredytu);
  • zwiększyć wkład własny.